Obchodní podmínky užívání doplňku pro e-shop u Shoptetu

1.   Základní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) jsou vydané v souladu s § 1751 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“) a upravují práva a povinnosti mezi námi, společností Brani s.r.o., se sídlem Košinova 3105/18, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 04580133, zapsané u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 90741, e-mail: support@brani.cz („Společnost“) a Vámi při poskytování Služby.

1.2. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb („Smlouva“), kterou uzavíráme okamžikem objednání Doplňku prostřednictvím platformy Shoptet.

1.3. Tyto Obchodní podmínky a Smlouva se uzavírají v českém jazyce.

1.4. Předmětem Smlouvy je poskytnutí služby („Služba“) prostřednictvím užíváním Shoptet doplňku („Doplněk“). Doplněk slouží pro potřeby rozšíření si možností a schopností e-shopu vytvořeného na platformě Shoptet („E-shop“).

1.5. Cena, základní vlastnosti a funkce Doplňku jsou blíže popsány u každého konkrétního doplňku uvedeného v Katalogu Shoptet doplňků na internetové adrese https://doplnky.shoptet.cz/ („Profil“).

1.6. Shoptet je společnost Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 28935675, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 25395 vedenou u Městského soudu v Praze („Shoptet“).

1.7. Služba je určena podnikatelům. Nejsme povinni poskytovat Službu spotřebitelům.

1.8. V případě, že nejste spotřebitelem, ustanovení § 2389a až § 2389u občanského zákoníku se nepoužijí a všechna práva a povinnosti se řídí těmito Obchodními podmínkami.

2. Podmínky užívání Služby

2.1. Službu Vám poskytujeme My jako provozovatelé Doplňku. Shoptet není provozovatelem Doplňku a neodpovídá za Doplněk ani jeho obsah. Berete na vědomí, že Shoptet nemá povinnost poskytovat Vám ve vztahu ke Službě jakékoliv služby podpory nebo údržby Doplňku a nenese odpovědnost za vypořádání Vašich nároků nebo nároků jakékoliv třetí strany ve vztahu k Nám, ať už vyplývají z odpovědnosti za vady, způsobené škody, porušení právních předpisů, zejména v oblasti zpracovávání osobních údajů nebo jiných práv.

2.2. Abyste mohli začít užívat Službu, musíte si nejprve u Shoptetu vytvořit uživatelský účet a pořídit si od Shoptetu E-shop.

2.3. Po přihlášení do Vašeho uživatelského účtu u Shoptetu si Službu můžete objednat tak, že na Profilu vyjádříte souhlas s těmito Obchodními podmínkami a zásadami ochrany a zpracování osobních údajů zaškrtnutím příslušných políček a kliknete na tlačítko „Objednat Doplněk“.

3.   Cena a platební podmínky

3.1. Cena za propojení Doplňku je stanovena zvlášť pro každý Doplněk a je uvedena v Profilu daného Doplňku. Cena se vždy vztahuje pouze k jednomu E-shopu.

3.2. Cena za propojení Doplňku se platí dopředu, a to jako pravidelná měsíční platba nebo roční platba. Cenu Vám bude účtovat Shoptet v souladu se svými podmínkami.

3.3. Cena za poskytování Služby se počítá podle míry využití konkrétního Doplňku prostřednictvím kreditového systému. Bližší informace ke kreditovému systému a kreditové hodnotě jednotlivých operací jsou specifikovány v ceníku zde.

3.4. Cena se může průběžně měnit, zejména v reakci na inflaci a jiné faktory na trhu. Změna ceny je účinná okamžikem jejího uveřejnění.

3.5.  Ve všech případech se cena za poskytování Služby považuje za zaplacenou dnem připsání sjednané částky na náš účet.

3.6. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny nezahrnují žádné další poplatky. Pokud by vznikla povinnost uhradit dle zákona nějaký poplatek (např. dodatečné daně nebo cla) ponesete ji Vy.

4.   Oprávnění k užívání služby

4.1. Udělujeme Vám nevýhradní oprávnění k běžnému užívání funkcionalit Služby. Oprávnění je časově omezeno na dobu trvání Smlouvy. Oprávnění není územně omezeno.

4.2. Oprávnění nesmíte postoupit (tj. zcela převést) třetí osobě a ani udělit pod-oprávnění.

4.3. Službu nesmíte rozmnožovat, rozšiřovat, upravovat nebo zveřejňovat.

4.4. Nebudou Vám předány žádné zdrojové kódy Služby a ani se je nesmíte žádným způsobem snažit zjišťovat či získat. Je zakázáno provádět jakékoliv úkony, které mohou omezit, narušit nebo jinak mít negativní vliv na stabilitu poskytovaných plnění, jejich dostupnost nebo na námi uchovávaná data.

5. Provoz, údržba a podpora

5.1. Zavazujeme se, že Služba bude dostupná(tedy bude řádně a bez jakýchkoliv obtíží, poruch či závad narušujících běžné fungování Doplňku uvedené v Profilu) nejméně 99 % veškerého času v kalendářním měsíci. Pokud by se náhodou stalo, že každý z nás naměří jiné údaje týkající se dostupnosti Služby, tak upřednostníme ty Naše.

5.2. Do měření úrovně dostupnosti dle tohoto článku nelze započítávat některé případy. Jedná se zejména o dočasné vyřazení Doplňku z provozu způsobené okolnostmi, které nastaly nezávisle na Vaší nebo Naší vůli, o dobu potřebnou k provedení předem ohlášených změn či správy Doplňku, pozastavení poskytování Služeb z důvodu neuhrazení poplatků a případy vyšší moci, které jsme nemohli rozumně předvídat. Dobu, po kterou trvají následky událostí dle předchozí věty, tedy nebudeme započítávat do celkového času, ve vztahu, ke kterému se dostupnost Služby posuzuje.

5.3. V rozsahu událostí, odstávek a přípustné doby nedostupnosti Služby dle tohoto článku („Výluky“) Vám negarantujeme jakoukoliv úroveň dostupnosti nebo kvality Služby. V době Výluk tedy může být Služba dočasně nedostupná, aniž by Vám tím vznikl nárok na jakoukoliv náhradu. Neodpovídáme za vady, ušlý zisk, speciální nebo nahodilou škodu, nebo jinou škodu vzniklou v důsledku Výluk.

5.4. Zavazujeme se provádět průběžnou správu a údržbu Služby, tedy ji aktualizovat pokaždé, kdy v ní objevíme bezpečnostní chybu.

5.5. Požadavky na poskytnutí technické podpory můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. 1.1 těchto Obchodních podmínek, na internetové stránce brani.cz/kontakt nebo přímo prostřednictvím tlačítka Helpdesk v administraci Doplňku.  

6.   Práva z vadného plnění

6.1. Služba je poskytována „jak je“, přičemž má pouze funkce uvedené v těchto Obchodních podmínkách a dokumentech, na které tyto Obchodní podmínky odkazují (např. Profil). Neposkytujeme Vám žádnou záruku na fungování Služby ani negarantujeme, že je Služba schopna sloužit k určitému účelu.

6.2. Služba je Vám poskytnuta okamžikem, kdy Vám poskytneme přístup k jejímu užívání. Službu jste povinni zkontrolovat do 2kalendářních dnů od zahájení jejího poskytování. Případné vady Služby jste oprávněni písemně vytknout nejpozději ve lhůtě předchozí věty. Při vytknutí vad jste povinni uvést, v čem je spatřujete, a popsat, jak se vady projevují. Případné řádně a včas vytknuté vady Služby odstraníme jejich opravením nebo dodáním náhradního postupu, při kterém se neprojevují (workaround), a to v přiměřené lhůtě, která bude činit maximálně 30 pracovních dní. V případě, že jedle Našeho názoru vada neodstranitelná, můžeme dle svého uvážení odstoupit od Smlouvy nebo Vám poskytnout slevu z ceny. Jiná práva z vadného plnění Vám nenáleží. Tímto se vzdáváte práva z vadného plnění ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

6.3. Jste povinni zajistit, aby zařízení a E-shop, jejichž prostřednictvím budete Službu používat, splňovaly systémové požadavky požadované srovnatelnými službami na trhu. Jste si vědomi toho, že systémové požadavky se mohou v důsledku aktualizací Služby měnit. Neneseme žádnou odpovědnost za vady či chyby, které vzniknou nedodržením aktuálních systémových požadavků. Neneseme odpovědnost ani za to, že Služba nebude řádně fungovat z jakýchkoliv důvodů na Vaší straně, na straně Shoptetu nebo na straně třetích stran.

7.   Omezení odpovědnosti

7.1. Výše uvedené se nevztahuje na takové případy vzniku škody, které nemůžeme ovlivnit. Neodpovídáme za Váš ušlý zisk ani za bezproblémovou funkčnost napojení Služby (nebo Doplňku) na produkty třetích stran. Dále neodpovídáme za vady ani újmu způsobenou:

a)    vadami Služby nebo jiných našich výstupů, pokud je zapříčiníte Vy, třetí osoby nebo události Vyšší moci,

b)    vložením nesprávných údajů nebo souborů do Služby Vaším chybným postupem nebo nesprávnou interpretací údajů zobrazovaných ve Službě,

c)    zavirováním Vaší lokální sítě nebo počítačů viry (malware, spyware apod.) nebo útoky třetích osob,

d)    zásahy Vás nebo třetích osob do systémového programového vybavení a prostředí Služby,

e)    nesprávnou funkčností technického vybavení, operačního systému nebo sítě nebo způsobenou programy třetích stran, které běží současně s programovým vybavením dodaným námi,

f) ztrátou nebo poškozením dat v důsledku nesprávné obsluhy Vaším správcem, napadení serveru nebo nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu hostingu na internetu,

g) porušením práv k duševnímu vlastnictví způsobeným Vámi, nebo

h) v důsledku okolnosti nastalé nezávisle na naší vůli (Vyšší moci) jako je například porucha zařízení, výpadek internetu nebo elektřiny,

i) jakýchkoli jiných důvodů, ať už námi zaviněných či nezaviněných.

7.2. V rozsahu, v jakém jsme odpovědnost za škodu způsobenou užíváním Služby nevyloučili, za ni odpovídáme do výše ceny, kterou Vám vyfakturujeme za poslední 3 měsíce užívání Služby z Vaší strany. Shoptet Vám za škodu způsobenou užíváním Služby neodpovídá.

7.3. Pokud by nastala kterákoliv z výšeuvedených okolností, budeme se o tom vzájemně informovat. My za tím účelempoužijeme administraci Doplňku nebo náš web. Pokud by taková okolnost měla vlivna nějaké termíny, dáme si zároveň vědět o jejich změnách.

8.   Vyšší moc

8.1. Vyšší mocí se rozumí veškeré nepředvídatelné okolnosti, které není možné přiměřeným způsobem ovládat, zejména živelné pohromy, embarga, stávky (včetně plánovaných stávek), války, kybernetické útoky, výpadky energie a epidemie (včetně epidemie covid-19).

8.2. V případě, že nastanou okolnosti vyšší moci, které Nám brání plnit závazky podle Smlouvy, oznámíme Vám tuto skutečnost bez zbytečného odkladu s uvedením doby, během které nemůžeme plnit své povinnosti podle Smlouvy. Dojde-li k neplnění závazku z důvodu vyšší moci, nezakládá to podstatné porušení Smlouvy. Událostmi vyšší moci nejsou dotčeny Vaše platební závazky.

9.   Informace o zpracování osobních údajů

9.1. Při užívání Služby dochází ke zpracování Vašich osobních údajů či osobních údajů Vašich pracovníků/odpovědných osob. Veškeré informace o tomto zpracování jsou uvedeny v samostatném dokumentu přístupném na brani.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju.

10. Doba trvání a ukončení

10.1. Smlouvu uzavíráme na dobu, na kterou si zakoupíte předplatné za poskytování Služby. Pokud máte zájem o prodloužení doby trvání Smlouvy, můžete si zakoupit další předplatné za poskytování Služby. Uplynutím doby zakoupeného předplatného za poskytování Služby Smlouva zaniká.

10.2. Smlouvu můžete vypovědět pouze prostřednictvím jejího vypnutí (odinstalováním) v on-line administraci Vašeho uživatelského účtu u Shoptetu.

10.3. My můžeme Smlouvu vypovědět zejména z důvodů, že:

a) Nám Shoptet doporučí nebo nařídí ukončení nebo zastavení poskytování Služby nebo se sám rozhodne přestat Službu poskytovat,

b) Zjistíme, že jakýmkoliv způsobem porušujete tyto Obchodní podmínky, právní předpisy nebo práva třetích stran, nebo

c) Evidujeme fakturu za poskytování Služby, která je po splatnosti déle než 1 měsíc.

10.4. V případech uvedených v předchozím bodu můžeme, i bez výpovědi Smlouvy, na základě vlastního uvážení pozastavit nebo trvale zablokovat váš přístup ke Službě, či jej dokonce odstranit. Také jsme oprávněni neumožnit Vám další užívání Služby, pokud jsme Vám v minulosti Smlouvu již jednou vypověděli.

10.5. Ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na Vaši povinnost zaplatit veškeré vyúčtované částky. Ukončení Smlouvy nemá vliv ani na platnost a účinnost práv a povinností sjednaných v čl. 7,čl. 9, čl. 11 těchto Obchodních podmínek.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Vyhrazujeme si právo jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky i další podmínky, které jsou součástí Smlouvy, zejména ustanovení o ceně, pravidlech chování, oprávnění k užívání Služby nebo odpovědnosti za vady. Případnou změnu Vám oznámíme prostřednictvím administrace Doplňku, na Profilu nebo zasláním e-mailu na Vaši adresu. Pokud změnu do 14 dnů od oznámení neodmítnete, změněné podmínky přijímáte.

11.2. Smlouva se řídí českým právem. Všechny spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány obecnými soudy České republiky věcně a místně příslušnými podle místa Našeho sídla.

11.3. Smlouva představuje naši úplnou dohodu ve vztahu k jejímu předmětu a nahrazuje veškerá naše předchozí ujednání ohledně předmětu Smlouvy.

11.4. Nejste oprávněni jednostranně postoupit Smlouvu ani žádnou pohledávku vůči Nám, ani jednostranně započíst pohledávku oproti jakémukoliv dluhu vůči Nám.

11.5. Vylučujeme použití jakýchkoliv obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou těch, které jsme si výslovně dohodli.

11.6. Můžeme umístit obchodní firmu, logo, ochrannou známku či jakékoliv jiné Vaše obchodní označení na své webové stránky, marketingové materiály a/nebo do Profilu a užívat je jako referenci ve svých nabídkách.

11.7. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 17. března 2023.

Aby web fungoval správně, abychom věděli, co na webu zlepšit, abychom vás neotravovali nevhodnou reklamou nebo abyste z webu měli příjemnou uživatelskou zkušenost, potřebujeme od vás souhlas pro uložení souborů cookies.